St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

In het klooster van de Bescherming van de Moeder Gods te Bussy-en-Othe is een kleine week intensief gewerkt aan een nieuwe Nederlandse vertaling van de Psalmen. Het St Irenaeus Instituut heeft drie jaar geleden het initiatief genomen voor deze vertaling, die gemaakt wordt op basis van de Septuagint.

De Septuaginta (Latijn voor 70) is de naam van de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, volgens de overlevering rond 300 voor Christus gemaakt door 72 Joodse geleerden te Alexandrië in Egypte. Het is deze vertaling die de eerste christenen in de eerste plaats gebruikten als heilige schriften en waaruit veel geciteerd wordt in de brieven van de apostelen en in de Evangelies. Deze laatste, nieuwe boeken (het Nieuwe Testament) en de Septuagint (het Oude Testament) vormden de basis van de heilige geschriften van de Vroege Kerk en worden nu vaak de Bijbel genoemd.

Vrijwel alle Nederlandse vertalingen van de Psalmen zijn gebaseerd op de zogenoemde Masoretische versie van de Hebreeuwse Bijbel. Deze Masoretische tekst werd vastgesteld tussen de zevende en tiende eeuw na Christus en verschilt op veel plaatsen van de Septuagint, terwijl deze laatste op een flink aantal plaatsen overeenstemt met Hebreeuwse varianten in de Dode Zeerollen (die ouder zijn dan de Masoretische tekst). Een in het oog springend verschil tussen de Septuagint en de Masoretische tekst is de nummering van de psalmen.

De Orthodoxe tradities zijn zich blijven richten op de tekst en de nummering zoals deze gebruikt werden in de Vroege Kerk. Naast het Nieuwe Testament citeren de Kerkvaders en de liturgische teksten intensief uit de Psalmen. Daarom is het belangrijk dat hiervan een vertaling in hedendaags Nederlands beschikbaar komt.

Het vertaalteam bestaat uit de volgende leden (op de foto van links naar rechts): zuster Makrina, moniale in Bussy en zeer ervaren in liturgische vertalingen; Menna Rempt, filologe; vader Joan Lena, die twintig jaar gewerkt heeft aan de nieuwe Albanese Bijbelvertaling; Nes van Hulzen, neerlandicus en vader Michael Bakker, die zich bezig heeft gehouden met de vertaling van het Nieuwe Testament naar het Slavisch. Het team werkt nauw samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) en de United Bible Societies.

Het vertaalteam bestaat uit de volgende leden (op de foto van links naar rechts): zuster Makrina, moniale in Bussy en zeer ervaren in liturgische vertalingen; Menna Rempt, filologe; vader Joan Lena, die twintig jaar gewerkt heeft aan de nieuwe Albanese Bijbelvertaling; Nes van Hulzen, neerlandicus en vader Michael Bakker, die zich bezig heeft gehouden met de vertaling van het Nieuwe Testament naar het Slavisch. Het team werkt nauw samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) en de United Bible Societies.

St Irenaeus maakt al enkele jaren tijd en budget vrij om dit werk te kunnen doen. Daarnaast wordt dit initiatief ondersteund door individuele sponsors. Draagt u dit werk ook een warm hart toe, dan kunt u een gift overmaken naar het St Irenaeus onder vermelding van ‘Psalmen’. Zie voor verdere gegevens de pagina giften op onze website. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Het vertaalteam is druk bezig de laatste hand te leggen aan de vertaling. Hieronder volgt de concepttekst van één van de Psalmen:

Psalm 26 (Masoretische telling: 27)

 

Van David, voordat hij gezalfd werd. 1

De Heer is mijn licht en mijn redder,
wie zal ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zal ik bang zijn?

Toen misdadigers op mij af kwamen 2
om mijn vlees te verslinden,
mijn verdrukkers en mijn vijanden,
werden zij zwak en vielen.

Al trekt een leger tegen mij op, 3
mijn hart kent geen angst.
Al breekt er een oorlog tegen mij uit,
ook dan blijf ik hopen.

Eén ding heb ik de Heer gevraagd, 4
dit is wat ik vurig zoek:
wonen in het huis van de Heer
al de dagen van mijn leven,
om de vreugde van de Heer te schouwen
en op te zien naar zijn heilige tempel.

Want Hij verborg mij in zijn tent 5
op de dag van mijn ellende,
Hij beschutte mij in de verborgenheid van zijn tent.
Hij verhoogde mij op een rots.

En zie, Hij heeft mijn hoofd over mijn vijanden verheven. 6
Ik ging zijn tent rond en bracht een offer van lof en gejuich.
Ik zal zingen, ja, zingen bij de harp voor de Heer.

Luister, Heer, naar de stem waarmee ik roep: 7
ontferm U over mij en verhoor mij.
Tot U sprak mijn hart: ‘Ik wil de Heer zoeken, 8
mijn aangezicht heeft vurig naar U gezocht,
Uw aangezicht, Heer, zal ik zoeken.’
Wend uw aangezicht niet af van mij, 9
keer U niet af van uw dienaar in toorn.

Wees mijn helper, verstoot mij niet
en verlaat mij niet, God mijn redder.
Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten 10
maar de Heer heeft mij bij zich genomen.

Wijs mij, Heer, uw weg, 11
en leid mij op het rechte pad
omwille van mijn vijanden.
Lever mij niet uit aan mijn belagers, 12
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan
maar het onrecht heeft zichzelf bedrogen.

Ik geloof dat ik het goede van de Heer zal zien 13
in het land van de levenden.

Wacht volhardend op de Heer. 14
Wees moedig, laat je hart sterk zijn,
ja, wacht op de Heer.