Nieuws van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De staf en het bestuur van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut wensen u een vreugdevol feest van de Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus en een gezegend 2022! Uiteraard in omgekeerde volgorde wanneer u de Juliaanse kalender volgt.

                                               

De Maagd baart heden Hem die is boven alle zijn
en de aarde biedt een grot aan wie onbenaderbaar is.
Engelen zingen samen met herders lofzangen.
De magiërs reizen met de sterren.
Voor ons is immers geboren een nieuw kind,
de God voor de eeuwen.

Romanos de Melode, kontakion voor het feest van de Geboorte

 

Erkenning Orthodoxe Zendende Instantie

De Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 13 oktober jl. de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) formeel als zendende instantie erkend. Hiermee is de OZI officieel partner voor de rijksoverheid, samen met zeven andere religies en levensbeschouwelijke tradities. Het team van Orthodoxe geestelijk verzorgers werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal hierdoor rechtstreeks onder het geestelijk gezag van de OZI vallen. Op deze manier is het grondwettelijk recht op vrijheid van godsdienst, dat ook geldt voor Orthodoxe gedetineerden, beter gewaarborgd.

Al meer dan tien jaar verlenen Orthodoxe geestelijk verzorgers als ambtenaren van het ministerie pastorale zorg aan Orthodoxe gedetineerden en andere ingeslotenen die dat wensen. St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut heeft een aantal van deze geestelijk verzorgers opgeleid en is bezig meer geestelijk verzorgers op te leiden.

De erkenning van de OZI is een belangrijke stap in de emancipatie van de kwart miljoen mensen in Nederland met een Orthodoxe achtergrond. Het is ook een belangrijk signaal dat deze groeiende groep haar plek in de maatschappij wil innemen en constructief wil samenwerken.

Omdat minister Dekker de Orthodoxen nog niet volledig heeft toegelaten als zelfstandige entiteit binnen het ministerie, heeft het bestuur van de OZI formeel bezwaar aangetekend. Voor meer informatie en de tekst van het bezwaarschrift zie de website van de OZI.

Studiedag en lezing over de Mystagogie van St Maximos de Belijder verplaatst

Aangezien de huidige lockdown in elk geval tot en met 14 januari van kracht blijft, is besloten om de studiedag op 14 januari en de lezing op 15 januari te verplaatsen naar respectievelijk 4 en 5 maart. Het programma ziet er nu als volgt uit:

Op vrijdag 4 maart 2022 houden we een studiedag voor de alumni en huidige studenten van het St Irenaeus Instituut waarin we de Mystagogie van St Maximos zullen lezen en bespreken. Deze studiedag wordt gehouden in de Orthodoxe Parochie Amersfoort, onder leiding van vr Michael Bakker. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Op zaterdag 5 maart wordt om 13.00 uur een publiekslezing gehouden over hetzelfde onderwerp. Bij die gelegenheid zullen ook de certificaten worden uitgereikt aan studenten die de pre-master/minor Orthodox Christianity aan de VU hebben afgerond en hun certificaat nog niet in ontvangst hebben kunnen nemen. Met dit formulier kunt u zich aanmelden. Nadere informatie volgt later.

Pre-master, minoren en masters

De inschrijvingen voor het komend academisch jaar (2022-2023) zijn open! Ben je geïnteresseerd om de pre-master Orthodox Christianity te volgen, meld je dan aan via deze pagina; voor de minoren kijk je op deze pagina. Heb je interesse in een van de masters, ga dan naar deze pagina.

Psalmenboek van de Vroege Kerk

Psalmverzen vormen de belangrijkste bouwstenen voor de liturgische teksten van de Orthodoxe tradities. Vanuit St Irenaeus is twee jaar geleden het initiatief genomen om de Psalmen te vertalen op basis van de Septuagint. Dit is een meer dan tweeduizend jaar oude Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuagint werd uit het Hebreeuws vertaald door Joden in Alexandrië. De eerste Christenen lazen de Psalmen (en de overige boeken van het Oude Testament) vooral in deze vertaling. Zij interpreteerden de teksten in het licht van de opstanding uit de doden van Jezus Christus. Net als de leerlingen van Christus zagen zij hoe deze teksten voorafbeeldingen bevatten van wat zou gebeuren en een diepere waarheid openbaren. Zo lezen de Orthodoxen Ps 2:7 (De Heer sprak tegen mij: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt’) als verwijzend naar de geboorte van de Zoon van God vóór de eeuwen. Hierover dicht de hymnograaf Romanos de Melode in het citaat bij de Ethiopische kerstikoon aan het begin van deze nieuwsbrief.

De vertaaltechniek die het team van St Irenaeus hanteert, sluit nauw aan bij de vertaalprincipes van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) die op 13 oktober jl. aan onze Koning Willem-Alexander is aangeboden. De vertaling van de Psalmen in NBV21 is gebaseerd op de (latere) Masoretische versie van het Hebreeuwse origineel, die op sommige punten verschilt van de (oudere) Griekse vertaling, de Septuagint. Wanneer in het Nieuwe Testament de Psalmen worden geciteerd, is dit meestal vanuit de Septuagint. Ook Kerkvaders zoals St Irenaeus van Lyon en St Athanasios van Alexandrië citeren de Septuagint in hun theologische werken. 

Het vertaalteam (op de foto van links naar rechts: vr Joan Lena, Menna Rempt, Nes van Hulzen en vr Michael Bakker) heeft deze week de laatste Psalm bereikt. Volgende maand begint een nieuwe ronde van herlezen en het verwerken van commentaar van meelezers vanuit de wetenschap en kerken. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) is van plan deze vertaling uit te geven in 2022. St Irenaeus en het NBG zijn in gesprek over verdere samenwerking op het gebied van bijbelvertalen.

Goede start aan de Radboud Universiteit

St Irenaeus is hartelijk verwelkomd door de Radboud Universiteit en inmiddels voelt de staf van St Irenaeus zich zeer thuis bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. De academische en andere zaken zijn hier goed geregeld en de heldere en open cultuur past goed bij St Irenaeus.

Onze pre-master Orthodox Christianity is aangepast aan de structuur van ons nieuwe universitaire thuis (o.a. vakken van 5 studiepunten, die een heel semester lopen) en is uitgebreid van 30 studiepunten/European Credits naar 60 EC. Alumni die aan de VU de minor/pre-master van 30 EC hebben afgerond, kunnen volgend academisch jaar de aanvullende vakken desgewenst volgen en weer in blended learning format, dus vrijwel volledig online. Minor- en bijvak-studenten hebben nu een ruimere mogelijkheid om een eigen pakket samen te stellen.

Op dit moment bereidt de pre-master Orthodox Christianity studenten voor op de master Geestelijke Verzorging Deze opleiding is Nederlandstalig en wordt volledig verzorgd door de faculteit. Alleen voor je scriptie kun je eventueel begeleid worden vanuit St Irenaeus. Zoals de naam aangeeft, bereidt deze route voor op de functie van Orthodox geestelijk verzorger in een zorginstelling, in de gevangenis of bij de krijgsmacht.

De groeiende Orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft ook wetenschappelijk onderzoekers nodig die onze traditie helpen (her)ontdekken en in het licht van de huidige tijd bestuderen. We zijn daarom aan het verkennen of we ook een route richting de eenjarige master Theology kunnen scheppen en een Orthodox track binnen deze master kunnen ontwikkelen. Meerdere kandidaten hebben hiervoor al interesse getoond. Om deze route ook mogelijk te maken voor studenten die geen Nederlands kennen, denken we aan een versie van de pre-master die volledig in het Engels is. Ben je geïnteresseerd in deze route, in de reguliere pre-master of heb je interesse om (zondags)schooldocent te worden, vul dan dit formulier in.

 

Uitzicht vanuit St Irenaeus HQ aan de Radboud

Uitzicht vanuit het kantoor van St Irenaeus in Nijmegen

Voorlichting over de post-master

Voor onze alumni en onze huidige studenten vond op donderdag 16 december om 19.30 uur een Zoom-bijeenkomst plaats over het post-master aanbod van St Irenaeus, gericht op degenen die al werkzaam zijn als Orthodox geestelijk verzorger of hiervoor studeren. Het plan is om dit onderwijs aan te bieden tijdens een jaarlijkse zomerschool, waarin collega’s elkaar kunnen ontmoeten. We plannen o.a. een ‘liturgisch laboratorium’, waarin we kunnen oefenen met de praktijksituatie van een gevangenis of ziekenhuis. Hoe kunnen we trouw blijven aan onze liturgische tradities, werken binnen de kaders van een wereldse instelling en zelfs niet-Orthodoxen een geestelijk onderdak geven? Denk verder aan Orthodoxe en niet-Orthodoxe gastdocenten uit binnen- en buitenland.

Orthodox track in de HBO-bachelor Theologie van Hogeschool Windesheim

Op maandag 29 november om 18.30 uur vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Kandidaat-studenten kregen informatie over de mogelijkheid om binnen de HBO bachelor Theologie de pre-master Orthodox Christianity van St Irenaeus te integreren als ‘ingedaalde minor’. Er ontstaat zo een combinatie van 180 EC aan HBO-vakken in het Nederlands en 60 EC aan universitaire vakken in het Engels. Na afronding van deze bachelor zou je dan kunnen instromen in de master Geestelijke Verzorging van de Radboud Universiteit. Aanvullende informatie volgt binnenkort.