St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

Giften

Spreekt ons onderwijs, onderzoek en onze overige activiteiten u aan? Ondersteun ons dan graag ook financieel. U kunt eenmalig of regelmatig uw donatie overmaken op onderstaande rekening. De ondersteunende stichting van St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut heeft ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 INGB 0007 7871 39

ANBI gegevens Stichting St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut:

RSIN/Fiscaal nummer: 8224.19.956
Postadres: Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
Email: office@irenaeus.nl
Doelstelling van de stichting: De stichting beijvert zich voor de wetenschappelijke bestudering in Nederland van het Oosters- en Oriëntaals-orthodoxe christendom.

Beleidsplan op hoofdlijnen van de Stichting St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut:

De stichting heeft ten doel:

 1. het faciliteren van theologisch onderwijs en onderzoek op het gebied van de Orthodoxe Kerk;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het werven van financiën en andere middelen;
 • het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met een of meer Nederlands onderwijsinstellingen;
 • het bewerkstelligen en in stand houden van de aanstelling van wetenschappelijk medewerkers bij de onderwijsinstellingen waarmee wordt samengewerkt (hierna de wetenschappelijke staf);
 • het rechtstreeks aanbieden van onderwijs;
 • het uitdragen van theologisch onderwijs en onderzoek naar de Orthodoxe achterban en andere geïnteresseerden;
 • het samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland met een verwante doelstelling;
 • alle andere wettelijke middelen.

Bestuur:

Mr dr Kathi Hansen-Löve, voorzitter

Drs Mesfin Aman Aragaw MBA, penningmeester

Mr Atiya Turan, secretaris

Drs Nes van Hulzen

Dr Stella Gryllia

Vr Dr. Mena Habib

De bestuursleden werken onbezoldigd.

Actueel verslag activiteiten (beknopt):

 • Verhuizing en opening van het instituut aan de Radboud Universiteit
 • Toezicht op het onderwijs en het onderzoek van het instituut
 • Ondersteuning van het Psalter-project
 • Ondersteuning van het Lectionaria-project

Hier staat het financieel overzicht over 2022:

Het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut

De oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus) op 8 april 2020 luidde een nieuw hoofdstuk in van de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland. St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.